LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.
Prosjektbilde for Rettssak mot staten i sykehussaken i Oslo

Rettssak mot staten i sykehussaken i Oslo

Alle innsamlede midler går til rettssak med formål å redde Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Oslo-sykehusene og stoppe planene om den storstilte utbyggingen på Gaustad. Et eventuelt overskytende beløp vil bli donert til en organisasjon med helseformål.

Redd Ullevål Sykehus  vil gå til søksmål mot Staten ved Kommunal- og Distriktsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. 

Helsetjenesteaksjonen, Ris Vel og Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel er partshjelpere og økonomiske bidragsytere.

Helge Skogseth Berg fra Lynx Advokatkontor er advokat i saken.

15. desember sendte vi varsle om søksmål til Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima og miljødepartementet og Regjeringsadvokaten.

De har fått frist på å svare til 5. januar.

Hvis de ikke gir oss medhold tar vi ut stevning i Tingretten med rettssak så raskt som mulig som mål. Rettssak vil kunne gjennomføres om cirka et halvt år.

Målet til Helse Sør-Øst og OUS er å starte de første rivearbeidene på Rikshospitalet om cirka 12 måneder. De store riveplanene tar det to år før de kan igangsette. Vi vil derfor ha god tid på oss når det gjelder å få stoppet irreversible grep.

Se video fra pressekonferansen 15. desember der vi offentliggjorde varselet om søksmål mot Staten.

Vi håper på stor og bred støtte til å få gjennomført rettssaken

Vi har penger nok til utarbeidelse av stevningen.n- men ikke til selve rettssaken, men har tror på at det sterke engasjementet i befolkningen i dennesaken vil føre til at mange er villige til å bidra.

Klarer vi ikke å samle inn nok penger må vi eventuelt trekke saken.

Grunnlaget for stevningen er at den statlige reguleringen som er igangsatt for å bygge ut Rikshospitalet og rive deler av det eksisterende, etter vårt syn ikke er gyldig. Vi ønsker derfor å prøve saken for domstolen. Det er ikke foretatt noen utredning av miljøkonsekvenser i samsvar med de krav som oppstilles i EUs plandirektiv. Manglende utredning i samsvar med direktivet må medføre at det kommende vedtaket vil være ugyldig.

– I følge direktivet må staten utrede et sammenlignbart og reelt konkurrerende alternativ. Det har de ikke gjort. Om de gjør det, er vi ganske sikre på at et alternativ der Ullevål inngår som en del av løsningen vil komme bedre ut på de fleste områder, sier Haug.

Plandirektivet krever at rimelige/realistiske alternativer skal utredes og vurderes opp mot hverandre før en beslutning treffes. I 2015 var det klart at en delt løsning mellom Rikshospitalet/Aker/Ullevål var et rimelig/realistisk alternativ. Dette alternativet ble ikke vurdert i samsvar med Plandirektivets krav. 

Miljøkonsekvensene av de to alternativene er aldri sammenliknet, miljøhensyn har derfor aldri inngått som grunnlag for lokaliseringsbeslutningen.

Redd Ullevål Sykehus med flere, har påpekt at Rikshospitalet/Aker/Ullevål alternativet ikke er utredet. I stedet laget Helse Sør-Øst en skinnutredning av et Ullevål-alternativ i ettertid, hvor det var lagt inn forutsetninger som sikret et negativt utfall. Det var å flytte Rikshospitalet til Ullevål, opprettholde størrelsen på Aker og ikke endre funksjonsfordelingen mellom sykehusene tross langt bedre tomteforhold.

Alternativet Rikshospitalet/Aker/Ullevål innebærer at det ikke er behov for å bygge ut Rikshospitalet – de negative konsekvensene som nevnt, vil forsvinne. På Ullevål er det rikelig plass til å bygge nye sykehusbygg uten å forstyrre driften av det eksisterende sykehuset i byggeperioden, til forskjell fra på Rikshospitalet hvor sykehuset må drives på en byggeplass i 10, kanskje 20 år. 

Planen for gjennomføringen av Nye Rikshospitalet er ikke realistisk.

Groruddalen kan få lokalsykehus på Aker raskere i en Ullevål-løsning. Nye Rikshospitalet og Nye Aker er funksjonelt innvevd i hverandre fordi tomtene hver for seg og samlet, er for små. Med Ullevål som det store akuttsykehuset, kan funksjonene sorteres slik at Aker kan bygges som et selvstendig lokalsykehus, om mulig i morgen, uten å vente på en utbygging av Ullevål, det kan stå ferdig langt tidligere enn etter planen til HSØ.

Tomten til Rikshospitalet på Gaustad er for liten til å samle de regionfunksjonene som i dag er delt mellom Ullevål og Rikshospitalet. Helse Sør-Øst planlegger å Funksjonene til det irrasjonelle og splitte dem mellom Rikshospitalet og Aker. I motsetning til på Ullevål hvor det er plass nok, kan ikke alvorlige feilvurderingene bøtes på i fremtiden, alle tomtereserver vil være utbygget allerede i 2037.

Rikshospitalet er i dag bygget lavt og i harmoni med Gaustad sykehus for å ikke ødelegge områdets natur- og verneverdier. Grøntområdene og turveidraget langs Sognsvannsbekken er en av Oslos inngangsporter til Marka. Turveinettet karakteriserer byen og er derfor et av de viktigste elementene i Kommuneplanen for Oslo. Reguleringsplanen for dagens Rikshospital har som premiss at Gaustad Sykehus, som fredet, nasjonalt kulturminne skal ligge omkranset av grøntarealer, åpent i landskapet. Planen til HSØ bygger ned grøntdraget mellom sykehusene med høye og dominerende bygninger som vil «knuse» inntrykket av det lavmælte kulturminnet.  Riksantikvaren har reist innsigelse mot hele planen.

Sykehusplanen til HSØ setter helse- og katastrofeberedskapen i fare. Traume- og akuttberedskapen skal deles mellom sykehusene fordi det ikke er plass til å holde spesialitetene samlet som på Ullevål i dag. Den sårbare Ring 3 blir eneste realistiske forbindelse mellom sykehusene. Nye Rikshospitalet vil også mangle en god sekundær ambulanseadkomst (fluktvei). Planen til HSØ er å kjøre ambulansene på turveien langs Sognsvannsbekken, anslått til minst 30 ganger daglig. Manglende miljøhensyn viser lemfeldigheten som gjennomsyrer hele sykehusplanen.

Vi tror at vi har en rimelig god sjanse til å vinne over staten i denne saken og stoppe hele planen. Til dette trenger vi din hjelp.

En dom i Tingretten i vår favør vil føre til at reguleringsplanene bli kjent ugyldige og Helse Sør-Øst må utvikle et realistisk og rimelig alternativ - eller flere til dagens planer. De ulike alternativene må konskevensutredes med tanke må miljøpåvirkning og deretter må alternativene sammenlignes før det fattes en beslutning.

En kjennelse i Tingretten i vår favør kan stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og forhindre raseringen av dagens Rikshospital og nabolaget rundt.

Vi er sikre på at et alternativ der forstatt sykehus på Ullevål vil komme bedre ut når det gjelder miljøkonsekvenser og men også når det gjelder det helsefaglige og det økonomisk. Dette har vi ment hele tiden og vi har protestert på manglende utredninger av alle disse forholdene. Det har aldri blitt utviklet et reelt og konkurransedyktig alternativ. Det har derfor ikke vært mulig å sammeligne Aker-Gaustad alternativet med et annet alternativ for å vurdere hvilket som er best.

Vinner vi frem i denne saken kan vi få gjort akkurat det.

Vi ønsker oss en fremtidig sykehusstruktur for Oslo der Rikshospitalet drives videre med noenlunde den samme virksomheten som i dag. Det vil si med hovedsaklig høyspesialisert planlagt behandling - med kun nasjonale og regionale funksjoner og ingen lokalsykehusfunksjoner. Vi ønsker at Nye Aker skal bygges, men et mye mindre Aker en det som planlegges. Aker bør bygges som et rent lokalsykehus for alle de fire bydelene i Groruddalen. Ullevål sykehus med sin store og fleksible tomt og unike fagmiljø må opprettholdes og utvikles som det store akuttsykehuset for hele regionen. De gode byggene brukes videre, mens de eldste byggene erstattes av nybygg. På Ullevål er det så god plass at man kan sette opp nye bygg nord på tomten eller bak sentralkomplekset uten å forstyrre driften i dagens sykehus. Det er flere løsninger som bør utredes. Her er det fullt av muligheter. En mulighet er å bygge et moderne barnesykehus der alle funksjoner for barn og unge samles på det som kalles trekanttomten. Fordelen med å velge Ullevål er at det også er rundt 100.000 kvadratmeter gode og velfungerende bygge som kan benyttes videre. Dette sparer både miljø og penger.

En gruppe uavhengige fagfolk med tidligere sjeflege ved Ullevål sykehus, Rolf Kåresen og kvalitetssikringsekspert Eilif Holte i spissen utviklet i 2019 på eget initiativ og regning en alternativ idéskisse for sykehusutbyggingen i Oslo. 

Her er rapporten fra dette arbeidet Sykehus i Oslo: Et bærekraftig alternativ. Framtidsrettet, fleksibelt og grønt. Det er dette alternativet som på folkemunne har blitt hetende Parksykehuset Ullevål. Parksykehuset er reelt og meget godt alternativ som vi mener bør utredes. Flere uavhengige grupper av topp økonomer har senere regnet på og sammenlignet kostnadene ved Aker/Gaustad og løsning ala Parksykehuset Ullevål. Senest i 2021 utarbeidet Kommunekonsult rapporten Sykehusutbygginger i Oslo og i 2020 stod blant annet Eilif Holte og Bjarne Jensen bak rapporten Sykehusplaner for Oslo. Begge rapportene konkluderer med at en Ullevålbasert utbygging ala Parksykehuset vil kunne bli minst 10-20 milliarder rimeligere enn Helse Sør-Østs alternativ.

Vi har også vist at dersom planlegging av en alternativ løsning starter opp i løpet av 2023 vil det være mulig å bygge et sykehus for hele Groruddalen på Aker som kan stå ferdig i 2031, altså like raskt som i Helse Sør-Østs planer, men med den klare fordelen at man faktisk får plass til hele Groruddalen på Nye Aker. Man vil bruke noe lengre tid på Ullevål-utbyggingen, men dette kan gjøres trinnvis noe som også er bedre. Hele Nye Ullevål vil kunne være ferdig i 2036 og de dårligste byggene erstattet flere år tidligere.

Dette søksmålet kan bli enormt viktig - vi håper dere vil bidra. Å ha bidratt til å redde Ullevål sykehus er noe vi alle vil kunne skryte av for ettertiden.

Rettssak mot staten i sykehussaken i Oslo

365 945 kroner innsamlet

601 givere
29 dager igjen
60% av 600 000 kr
REDD ULLEVÅL SYKEHUS sitt profilbilde
REDD ULLEVÅL SYKEHUS mottar pengene
Denne knappen åpner en modal med delingsknapper, hvorav den første heter «Del på Facebook».
Del innsamlingen
Facebook
Twitter
Plakat
REDD ULLEVÅL SYKEHUS er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×