LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.
Prosjektbilde for Stopp Erna Solberg (H) fra å gi vekk vannkraften våres - støtt søksmål!

Stopp Erna Solberg (H) fra å gi vekk vannkraften våres - støtt søksmål!

Pengene vil gå til rettsgebyrer til tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, advokatutgifter for saksøkerne, samt øvrige saksomkostninger.

SØKSMÅL FOR Å FÅ HYDRO-LYSE-AVTALEN KJENT UGYLDIG OG ULOVLIG

Vannkraftanleggene Røldal-Suldal Kraft (RSK) er en av Norges største og mest verdifulle vannkraftanlegg, med en årsproduksjon på 3,265 TWh elektrisk strøm. Det er 3,265 milliarder kilowatt-timer. Det tilsvarer mer enn 600 KWh hvert år for hver eneste nordmann.

Det var Hydro som bygde RSK på begynnelsen av 1960-tallet, og gjorde det på en så brutal måte at det etterlot seg den vakre Røldals-bygden mer eller mindre rasert, og med Valdalen, med sin inntil da store seterdrift, neddemmet og ødelagt. Negative virkninger fra RSF gjør seg gjeldende for Røldal året rundt.

Det enorme vannkraftanlegget skal i henhold til konsesjonskontrakten fra 1962 falle tilbake til fellesskapets, folkets eie, fra og med 22. desember 2022.

Da har Hydro Energi AS (100 % eid av Hydro ASA, som igjen i stor grad er eid av utenlandske aksjonærer) fått utnytte og råde over den elektriske kraften fra RSK i 60 år.

For Hydro har RSK vært bedre enn en gullgruve, hvorfra Hydro hadde tjent inn igjen sine byggekostnader etter bare knappe 5 års drift.

På bildet ovenfor ser du Novlefossen - "Røldals brudeslør" - slik den var, og hva som er igjen av den idag: et stygt arr midt i synet på røldølingene hver dag, og midt i synet på alle som kommer til, eller som kjører europavegen gjennom Røldal.

I snart 60 år har det norske folk, og røldølingene, inkludert de skadelidte grunneiere, ventet på det som ble lovet i vannkraftkonsesjonen, og i gjeldende lovverk, og i alt som var forutsetningene for at daværende Røldal kommunestyre nølende gikk med på storsamfunnets voldsomme utnyttelseplan for naturen og livsgrunnlaget i Røldal: Det er det såkalte hjemfallet av RSK. Dvs. at fullt eierskap til kraftanleggene vederlagsfritt skal falle tilbake til folket, ved staten, og der lokalsamfunnene får sin rimelige andel for de varige skadene og de tap de for all framtid vil være påført.

21. oktober 2020 meldte imidlertid Hydro at Hydro Energi AS og Lyse Produksjon AS (et kraftverkselskap eid av av de rike kommunene i Sør-Rogaland) hadde inngått en avtale seg imellom om vederlagsfritt, og tidsuavgrenset, å tilegne seg eierskapet til RSK, og overføre det til et av dem nystiftet selskap som de eier sammen; Lyse Kraft DA!

De har åpenbart regjeringens velsignelse. Hydro skriver at "I 2016 åpnet imidlertid Regjeringen opp for" at Hydro kunne gjøre dette.

Energiminister Tina Bru har i bisetninger sagt at Hydro (og Lyse, som hun (og Bent Høie) har et indirekte deleierskap i) har rett til å gjøre dette "som følge av endringer gjort i Vannfallrettighetsloven i 2008".

Man kan ikke bruke nye lov-endringer til å nulle ut gamle, lovlige kontrakter, avtaler og løfter. Det følger av bl.a. § 97 i Grunnloven.

Når regjeringen, og stortinget, ignorerer grunnlovens klare regel om ikke å gi en lov tilbakevirkende kraft, kan man ikke la dette skje ved at ingen protesterer. Hvis slik tilsidesettelse av Grunnloven skal få skje, må det i alle fall først bli vedtatt av Høyesterett i en høyesterettsdom.

Hvis det er sånn våre stortingsrepresentanter vil ha det, da får to storting, med stortingsvalg i mellom, heller vedta å fjerne dette som er et av de viktigste kjennetegnene på en rettsstat, nemlig det at lover ikke skal kunne gis tilbakevirkende kraft...

Så sent som 18. februar i år [2021] ca. kl. 17:35 sa Tina Bru i stortingssalen: "Det er IKKE vanlig at lovendringer får tilbakevirkende kraft." - Og det er riktig; Det er høyst uvanlig. Men da snakket hun om en lovending som vil hindre hennes ønske om at private kan legge nye strømkabler til utlandet. ...

--------------------------------------------------

  

Hydro-Lyse-avtalen er også ulovlig etter alminnelig avtale- og kontraktsrett.

Vannkraftkonsesjonen for RSK, gitt i kongelig resolusjon, inneholder ikke bare juridisk bindende krav og løfter konsesjonsgiveren (Staten) og konsesjonæren (Hydro) seg i mellom. Den inneholder også juridisk bindende løfter overfor grunneierne, vertskommunene, lokalbefolkningen, og overfor folket som helhet. Det gjeldende lovverk forsterker og understreker disse løftene og kravene.

Pensjonert høyesterettsadvokat Tom Berge har skrevet med hensyn til Hydro-Lyse-avtalen:

"Det er sikker norsk rett at en part ikke alene kan endre en avtale. Det er og sikker norsk rett at ingen offentlig myndighet kan gå inn og endre en avtale uten at det foreligger ekspropriasjonsrett."

Og: "Politikere mener seg ubundet av en Kgl.Res. Hjemmel for dette finnes ikke."

----------------------------------------------------

  

Som om ikke dette er nok, vil en gjennomførelse av Hydro-Lyse-avtalen på en eklatant måte også bryte EF/EU's eget lovverk som forbyr at nye lover og regler kan ha tilbakevirkende kraft, og som forbyr unødvendig, urettferdig og konkuransevridende subsidiering av bedrifter.

EF/EU-lov står pga. av EØS-avtalen over norsk lov. EØS-avtalen trådte i kraft den 1.1.1994.

Dette kan du lese svart på hvitt i en NOU om nettopp hjemfall. NOU 2004: 26:

"det følger av EF-domstolens praksis at det er et alminnelig rettsprinsipp innenfor EF-retten at EF-traktaten ikke kan gis tilbakevirkende kraft.

Det følger av EØS-avtalens artikkel 6 at EØS-avtalen skal fortolkes i samsvar med de tilsvarende bestemmelser i EF-traktaten."

"Et tilsvarende forbud mot tilbakevirkning som EF-domstolen har innfortolket i forhold til EF-traktaten må på denne bakgrunn innfortolkes som et alminnelig rettsprinsipp i EØS-avtalen. Prinsippet er gjennom EØS-loven en del av norsk rett, og supplerer det alminnelige forbud mot at lover gis tilbakevirkende kraft i grunnlovens § 97."

- Førsteamanuensis dr. juris. Olav Kolstad

---------------------------------------------------

  

I Rt. 1976 s. 1 P (Kløfta-dommen) uttalte Høyesterett at «hvis anvendelsen av en lov fører til resultater som er i strid med Grunnloven, vil domstolene måtte bygge sin avgjørelse på den regel som følger av Grunnloven, ikke på lovbestemmelsen». 85

Det ble videre slått fast at domstolene ikke bare har en prøvelsesrett, men en «prøvelsesplikt». 86 

Hvis det er nødvendig, skal domstolene av eget tiltak vurdere om Grunnloven er trådt for nær. 87

85 Rt. 1976 s. 1 (s. 5).

86 Ibid.

87 Ibid. Se også Tvisteloven § 11-3 første punktum.

----------------------------------------------------Til lederen i Hydro, Hilde Merete Aasheim, og til lederen i Lyse, Eimund Nygaard, har vi følgende oppfordring: Riv i stykker avtalen dere har gjort om sammen å tilegne dere RSK. Dette ranet av folkets eiendom kan dere aldri slippe unna med. Så la alt bli som det har vært og la konsesjonskontrakten med hjemfall etter 60 år sluttføres. Annuller den kriminelle avtalen deres - før domstolen gjør det!

Skulle denne avtalen få stå, vil det være toppen av urettferdighet og urett, og etter vår mening medføre at flere grove forbrytelser og grove lovbrudd får passere. Det vil også åpne opp for en lang rekke nye ran av fellesskapets eiendom når andre vannkraftverk i årene som kommer også skal hjemfalle til folkets eie i henhold til konsesjonene. Dermed vil i så fall en stor del av vannkraften i vårt land havne hos utenlandske aksjeeiere. Det var akkurat det våre den gang kloke stortingsrepresentanter for vel 110 år siden ville forhindre da de begynte å utforme konsesjonslovene som sikret at vannkraften skulle bli folkets felles rikdom.

Vannfallrettigheter som private tilegnet seg før konsesjonslovene trådde i kraft gjelder fortsatt. Hvorfor? Jo, fordi det ikke er lov å gi lover tilbakevirkende kraft (Grl. § 97) og fordi det ikke er lov å ekspropriere uten å gi full erstatning (Grl. § 105).

----------------------------------------------------

  

Husker du Terra-skandalen? Da Høyre-ordførere rundt omkring i landet drev med hodeløs finansspekulasjon med lånte penger baseret på  kommunenes eierskap i vannkraftanlegg. Det var Erna Solberg som var opphavet til den skandalen også, da som minister i Bondevik-regjeringen.

Hvis vi ikke kan få stoppet det som her skjer, vil dette bli et større tap for det norske fellesskapet enn 1000 Terra-skandaler.

----------------------------------------------------

  

"Det bør formidles så sterkt som mulig at saken vil bli prøvd for domstolene. Utfallet av denne saken vil være avgjørende for de hjemfallsaker som kommer." - Tom Berge

----------------------------------------------------

Her er de aktuelle betingelsene i Kongelig resolusjon 21. desemmber 1962:

«1. Selskapets styre skal ha sete her i riket og skal til enhver tid utelukkende bestå av norske statsborgere.»

«18. Når 60 år er forløpet fra konsesjonens datum, tilfaller vassfallene med alle de innretninger, hvorigjennom vannets løp og leie forandres, så som damanlegg, kanaler, tunneler, bassenger, rørledninger m.m., de til utbyggingene og kraftanleggene ervervede grunnstykker og rettigheter, kraftstasjoner med tilhørende maskineri og annet tilbehør samt arbeiderboliger og andre bygninger, som hører med til kraftanleggene, staten, med full eiendomsrett og uten vederlag.»

«19. Reguleringskonsesjonen gjelder i 60 år fra konsesjonens datum. Reguleringskonsesjonen kan ikke overdras.»

«Ved utløpet av den i reguleringskonsesjonen fastsatte tid har staten rett til å kreve avstått uten godtgjørelse regulerings- og overføringsanleggene med tilliggende grunn og rettigheter og med de bygninger og andre innretninger som er oppført av hensyn til reguleringen.»

----------------------------------------------------

   

Se vår oppfølgende kronikk som sto i flere aviser: "Hydro-Lyse-avtalen er ulovlig":

https://valdalen.info/2021/05/12/hydro-lyse-avtalen-er-ulovlig/

----------------------------------------------------

   

«Man tar verdiene ut av distriktene og

fører dem på tråd til industrisentrene og byene,

tømmer bygdene, tømmer landdistriktene,

særlig fjellbygdene, får deres verdier uten vederlag,

og det er absolutt uriktig!»

- Statsråd Johan Castberg, fra Stortingets talerstol i 1909.

Castberg var den fremste forkjemperen for konsesjonlovene og hjemfallretten.

Tenk om vi i dag hadde hatt i alle fall én stortingsrepresentant som sa og mente dette. Det har vi dessverre ikke!

Disse stortingspartiene - som mange kaller Stortingspartiet da de til forveksling er like og stort sett står for det samme - støtter at Hydro og Lyse skal få tilegene seg Røldal-Suldal Kraft - vederlagsfritt og uten tidsbegrensning - uansett hva konsesjonen og norsk lov og EU-/EFTA-retten sier:

Høyre

Frp

V

Krf

Sp (Senterpartiet også? Ja, så absolutt! Jærbuen Geir Pollestad aller mest.)

Ap

SV

MDG

----------------------------------------------------

  

«Eierskapet har ikke bare en økonomisk og energipolitisk side, det er også et spørsmål om følelser og moral. Vannkraftressursene tilhører folket som helhet. Vår generasjon har ikke moralsk rett til å frata fremtidige generasjoner eiendomsretten til evige naturressurser. Et slikt skritt vil være et svik i forhold til fremtiden.»

«En eventuell endring i  konsesjonslovgivningen må ikke svekke det nasjonale eierskap og for all del ikke lede til noe salgspress.»

- Finn Lied i 2003, politiker (Arbeiderpartiet) og Norges industriminister (1971–1972).

Hva tror du Finn Lied ville sagt til at Høyre-statsminister Erna Solberg ikke vil selge, men GI vekk RSK - og det i stor grad til stinkende rike utlendinger?

Valdalen den 29. mai 2021.

   

=================================================

!!! Takk for alle bidrag !!!

De innsamlede pengene vil gå til å dekke rettsgebyrer til tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, advokatutgifter for saksøkeren / saksøkerne, samt øvrige saksomkostninger, og gebyr til Spleis.no (6,5% inkl transaksjonskostnader og merverdiavgift). Helst må det samles inn så mye at det også vil kunne dekke saksomkostninger dersom saksøker(ne) mot formodning skulle tape saksanlegget - selv om det etter vår mening vil være svært lite sannsynlig at det skjer. Men dette er i Norge, her kan alt skje - ser det ut som...

Dersom/når vi alle sammen og saksøkerne vinner saken, og noen av midlene ikke skulle ha gått med, vil de bli delt ut til å dekke utgifter for gode, konkrete miljø(vern)tiltak hvor som helst i landet vårt.

Stopp Erna Solberg (H) fra å gi vekk vannkraften våres - støtt søksmål!

111 000 kroner innsamlet

237 givere
Avsluttet 30.06.2021
37% av 300 000 kr
Verifisert
Tom Olsen mottar pengene
Avsluttet
Del innsamlingen
Facebook
Twitter
Plakat
Lagre bildet på telefonen din og last bildet opp på Instagram som et vanlig innlegg eller i story.
Skriv ut en plakat og heng den opp i ditt nabolag eller legg den i naboenes postkasse.
Skriv ut QR-koden og vis den frem til potensielle givere slik at det blir enklere for dem å gi.
Tom Olsen er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×