LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.
Prosjektbilde for Søksmål mot regjeringen for å stoppe brudd på menneskerettighetene: gi oss retten til familieliv!

Søksmål mot regjeringen for å stoppe brudd på menneskerettighetene: gi oss retten til familieliv!

Alle pengene som samles inn går til å saksøke regjeringen for brudd på menneskerettighetene og Grunnloven

English version below.

Regjeringen holder familier og ugifte partnere adskilt med makt. Innreiseforbudet de innførte 29. januar 2021 og som fortsatt er gjeldende for alle familiemedlemmer og kjærester utenfor EU/EØS utgjør brudd på retten til familieliv. Regjeringen bryter med andre ord menneskerettighetene. Det er på tide å sette hardt mot hardt og ta saken til retten, både for å få grensene åpnet for trygg gjenforening også fra tredjeland, men også for å vise klart og tydelig at dette aldri må skje igjen. Hele perioden under pandemien har vært preget av uvisshet for denne gruppen på grunn av gjentatte innreiseforbud som har umuliggjort planlegging og gjennomføring av våre familieliv.

Vi er mange som har lidd mye under denne dobbeltbelastningen under Covid: vi har levd med alle restriksjonene i Norge som alle andre, men har i tillegg måttet klare oss gjennom en vanskelig tid uten støtten det er i å være sammen med dem vi er aller mest glad i. Forestill deg å være uten familien din, uten kjæresten din, forloveden din, partneren din, i et halvt år? Mange har gått mye lenger. Halvannet. To år. Tapte øyeblikk. Besteforeldre som aldri har møtt barnebarna. Familiemedlemmer som har gått bort. I mellomtiden åpnes det for turisme i EU/EØS. Dette er dypt diskriminerende og viser at regjeringen forlengst har glemt at det finnes visse verdier vi ikke kan gå på kompromiss med. Man kan ikke gå på kompromiss med menneskerettighetene. Retten til familieliv er klart nedfelt i Grunnloven.

Du vil med denne spleisen støtte et søksmål der 2-3 personer med representative situasjoner saksøker justisdepartementet. Advokaten vår er Lina Kliukeite Smorr ved Andersen & Bache-Wiig og pengene går direkte til vår klientkonto der. Vi samler inn nok penger til at personene som saksøker ikke skal løpe noen personlig økonomisk risiko. Vi må derfor ta høyde for at vi i verste fall taper saken, og at vi blir idømt motpartens saksomkostninger.

Hva skjer dersom vi vinner saken og staten må betale saksomkostningene, eller saken ikke blir noe av, eller det av andre grunner er penger til overs?

Da vil midlene gå til to prosjekter:

1. Forskning på de psykososiale konsekvensene for transnasjonale par og familier av å bli adskilt med makt fra dem de er glad i over lang tid og i uvisshet om når gjenforening er mulig. Midlene vil gå til psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, øremerket slik forskning på og forskningsformidling. Sistnevnte vil være et krav: funnene skal publiseres ikke bare i vitenskapelige tidsskrift men må også formidles i dagspresse eller relevante tidsskrifter rettet mot allmennheten, samt formidles til alle de større politiske partiene i Norge, helse- og omsorgskomitéen og familie- og kulturkomitéen. 75% av pengene som er igjen vil gå til dette prosjektet.

2. Aktivisme i regi av facebookgruppen. Midlene vil øremerkes aktiviteter der eksterne aktører gjør arbeid for gruppa, for eksempel PR-arbeid eller lydutstyr og materiell til demonstrasjoner. Ingen midler vil gå til å avlønne noen som jobber i gruppen, alt arbeid innad i gruppen vil fortsatt være basert på frivillighet. Regnskapet vil offentliggjøres i gruppen. 25% av pengene som er igjen vil gå til dette prosjektet.

English version

A lawsuit against the government to stop human rights violations: give us the right to family life!

All funds raised go to sue the government for human rights violations and the Constitution.

The Norwegian government keeps families and unmarried couples forcefully separated indefinitely. The entry ban they introduced on 29 January 2021 and which is still in place for all family members and unmarried partners residing outside the EU / EEA constitutes a violation of the right to family life. In other words, the government is violating human rights. It is time to take a hard line and take the case to court, open the borders for safe reunification from third countries, and ensure that indefinite separation must never happen again. The entire period throughout the pandemic has brought nothing but uncertainty for this group due to repeated entry bans, unpredictable rules and changes, making it impossible to plan and continue our family life in any shape, way or form.

Many have suffered a lot from this double burden under Covid. Transnational families have lived with all the restrictions in Norway like everyone else but have also had to get through a difficult time without the support of being with those we love the most. Imagine being without your family, without your significant other, your fiancé, your partner, for half a year? Many have gone much longer. A year and a half. Two years. Lost moments. Grandparents who have never met their grandchildren. Family members who have passed away. In the meantime, the government has opened up for tourism in the EU / EEA. It is profoundly discriminatory and shows that the government has long since forgotten that there are certain values ​​we cannot compromise on. One cannot compromise on human rights. The right to family life is enshrined in the Constitution.

By donating to this "spleis", you will support a lawsuit in which 2-3 individuals, with representative situations, will sue the Ministry of Justice. Our lawyer is Lina Kliukeite Smorr at Andersen & Bache-Wiig, and the money goes directly to our client account. We collect enough money to ensure individuals suing on our behalf do not run any personal financial risk. Therefore, we must take into account that in the worst case, we lose the case and that we are ordered to pay all parties (including the government) legal costs.

What happens if we win the case and the government has to pay the legal costs, or the case does not materialize, or for other reasons there is money left over?

In this case the funds will go to two projects:

1. Research on the psychosocial consequences for transnational couples and families of being forcibly separated from their loved ones over an extended time period and in uncertainty about when reunification is possible. The funds will go to the Department of Psychology at the University of Oslo, earmarked for such research and research dissemination. The latter will be a requirement: the findings must be published not only in scientific journals but must also be published in the daily press or relevant journals aimed at the general public and disseminated to all major political parties in Norway, the health and care committee and the family and culture committee (of parliament). 75% of the money left over will go to this project.

2. Activism under the auspices of the Facebook group. The funds will be earmarked for activities where external actors work for the group, such as PR work or sound equipment and material for demonstrations. No funds will pay anyone who administrates or moderates in the group, as all work within the group will still be based on volunteering. The expenses and balance sheet will be published in the group. 25% of the remaining money will go to this project.

Søksmål mot regjeringen for å stoppe brudd på menneskerettighetene: gi oss retten til familieliv!

752 600 kroner innsamlet

1 934 givere
Avsluttet 26.08.2021
100% av 750 000 kr
Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 sitt profilbilde
Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19
Verifisert
Richard Flaaten står bak spleisen
Avsluttet
Del innsamlingen
Facebook
Twitter
Plakat
Richard Flaaten er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×