La barna vokse opp med begge foreldre
62 400 kr
118 givere
Avsluttet
Denne knappen scroller ned til dele-knappene, hvorav den første heter «Del på Facebook».

En tjeneste fra Logo SpareBank 1

62% av målet oppnådd
62 400 kr62 % av 100 000 kr

La barna vokse opp med begge foreldre

En dom fra Høyesterett fratar to barn på fem og seks år en oppvekst med begge foreldre i Norge ved å la den ene få flytte barna til utlandet. Pengene går til å reise saken for EMD for å prøve de menneskerettslige sidene ved dommen.

Høyesterett har avsagt en dom som gir den ene forelderen rett til å flytte med felles barn fra Norge til Italia mot den andre forelderens samtykke. Dommen fratar i praksis de to barna på fem og seks år en oppvekst med begge foreldre, selv om Høyesterett selv karakteriserer både mor og far som vanlig gode omsorgspersoner.

Barna har gjennom hele livet fått stell og omsorg av begge foreldre i kjernefamilien de første leveårene, og deretter gjennom tilnærmet likedelt samvær hos begge etter at foreldrene flyttet fra hverandre. I dommen beskrives barna som velfungerende, med god og trygg tilknytning til begge foreldrene, og som trivdes i sitt nærmiljø i Norge med halvsøsken, besteforeldre, annen familie og venner. Høyesterett bestemte likevel at barnas trygge livssituasjon i Norge ikke skal videreføres, men at forelderen med hovedomsorgen skal få flytte dem til sitt opprinnelige hjemland Italia.

Dommen nedvurderer verdien av at barna får muligheten til å vokse opp med to omsorgsdyktige foreldre som hverdagsressurser (bostedsforelderen ville ifølge eget utsagn blitt boende i Norge dersom det ikke ble gitt medhold til flytting med barna til utlandet).

Norske domstoler gir i sak etter sak den ene av to omsorgsdyktige foreldre medhold i flytting med felles barn innenlands uten den andre forelderens samtykke. Denne dommen skaper presedens for det samme også ved flytting til utlandet. I mange tilfeller kan dommen få negative konsekvenser for barns muligheter til å vokse opp med begge foreldrene.

Foreningen 2 Foreldre (F2F) mener dommen er problematisk ift. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som i artikkel 8 fastslår barns og foreldres rett til respekt for sitt familieliv.

Høyesterettsdommen bør derfor innklages for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), noe som også kan påvirke barneloven paragraf 37 om flytting og norsk domstolspraksis på dette feltet, fordi Stortinget har bestemt at norsk lov skal vike for EMD når det oppstår motstrid.

F2F er medsponsor for forelderen som ønsker å reise saken for EMD for å prøve de menneskerettslige sidene ved saken. Professor i rettsvitenskap Mads Andenæs vil bistå med å skrive klagen til EMD.

Vi trenger 100.000 kroner for å finansiere arbeidet med saken. Beløpet vil finansiere hele løpet frem til en eventuell dom i EMD.

Gi din støtte og bidra til at vi får skrevet klagen. Hvis klagen slipper gjennom og vi får en behandling i EMD, er den statistiske muligheten for å vinne frem ca. 50%. De 57 medlemsstatene i Europarådet er forpliktet til å følge EMDs avgjørelser.

En eventuell dom i EMD som er kritisk til Høyesteretts manglende vektlegging av barnas rett til familieliv med begge foreldre vil ha kraft til å påvirke norsk lovgivning og rettspraksis. En eventuell dom vil også bidra til en sterkere vektlegging av viktigheten at barn beholder hverdagskontakten med begge foreldre og til en høyere terskel for å flytte barn vekk fra en av sine foreldre, også innenlands.

Hovedregelen er at foreldre med felles foreldreansvar ikke kan flytte utenlands med barna uten den andre forelderens samtykke. Høyesterettsdommen er oppsiktsvekkende og rettens begrunnelse for å avvike fra hovedregelen er svak. Høyesteretts dom kan leses på denne linken.

Les om EMD på denne linken.

Bidrag utover 100.000 kroner vil gå til F2Fs arbeid - se F2Fs hjemmeside.

Husk skattefradrag for bidrag over 500 kroner. For å få skattefradrag, send navn og fødselsnummer samt kvitteringen for innbetalingen til [email protected] innen 5.1.20.

Opprettet av

Orgnr. 980 396 010

Pengene utbetales til FORENINGEN 2 FORELDRE
Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
QR-kode
Bygg inn
FORENINGEN 2 FORELDRE er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser under!

Se spleiser vi heier på
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×