Bli med og bevar kulturarven i Gruveåsen.
30 000 kr
88 givere
Avsluttet
Denne knappen scroller ned til dele-knappene, hvorav den første heter «Del på Facebook».

En tjeneste fra Logo SpareBank 1

120% av målet oppnådd
30 000 kr120 % av 25 000 kr

Bli med og bevar kulturarven i Gruveåsen.

Vi håper du har lyst å bidra til at vi kan kjøpe inn nødvendig utstyr for å gjennomføre dugnader i Gruveåsen mer effektivt.

Vi ønsker å verne og tilgjengliggjøre gruveåsen for alle. 

I May 2019 var vi oppe i gruveåsen for å se hvordan det så ut rundt noen av hjulstuene, og det så ikke så bra ut. Hjulstuene var gjengrodde, trær vokste inntil og oppå murene og store deler hadde allerede kollapset. Hjulstuer og vannrenner  var ikke synlig fra Korsveien og få så det kulturlandskapet som lå bak all vegetasjonen eller det forfallet som hadde herjet disse kulturminnene gjennom mange år. Nå var tiden kommet for enten å la kulturminnene gå tilbake til naturen eller å redde de fra mangeårige forfallet som har pågått i hele gruveåsen og kulturhistoriske steder i vår bergverkshistorie.

Gjennom en rekke bilder med tilhørende kommentarer gjennom vinteren 2018 / 2019 vekket Geir Loe Winsrygg opp deler av Kongsbergs befolkning på hvilket forfall vi allerede stod ovenfor. Ikke alle kommentarene og bildene kom i god jord og  det virket som noen ville tie ned oppropet. Vi startet derfor en egen Facebook side i Februar 2019 for Kongsbergensere som ønsker å ta opp sine hjertesaker på siden Kongsberg i våre hjerter. Etterhvert som engasjementet for å bevare og redde Kongsbergs kulturskatter i gruveåsen økte, så vi muligheten for å starte felles dugnader i gruveåsen. Allerede hadde flere ildsjeler som Geir og andre holdt på å gjøre egne dugnader i gruveåsen som få eller ingen hadde fått med seg. Uten disse ildsjelene hadde nok enda mer vert fortalt i dag en det vi kan se nå.

Vi startet opp med første felles dugnad i Mai 2019 etter å ha kommet til enighet med grunneier Statskog. Vi så raskt positive resultater. Oppmøte og engasjementet var stort. Dette gjorde at Geir startet å kalle inn til jevnlige dugnader utover 2019.

Totalt ble det lagt ned over 2000 dugnadstimer med svært merkbare resultater i 2019
For å vise noe av det området som dugnadsgjengen har jobbet med laget Geir dette kartet Under.  med påfølgende forklaring: Jeg har satt sammen et lite oversiktskart som er påsatt en rekke tall. Disse tallene er der hvor planlagte skilt / tavler vil bli satt opp. hver tallserie er skilt. noen steder 1 andre opptil 3 skilt. De røde og blå strekene er der vi har gjort klart for "Kulturstier" folket kan benytte for å oppleve området. Dette er stort sett langs gamle vannrenner. totalt så er rød løype 2,7 kilometer. Hele dette området er ryddet av engasjerte frivillige på dugnad og alt trevirke båret ned til Korsveien.

Sammen med Kongsberg sølvverks venner arbeider Geir med å opprette en kultursti og skilte opp hele ruten og alle kulturminnene. Dette jobbes det med i disse dager. Sammen med Kongsberg Sti har Geir fått midler til å tilgjengeliggjøre en del av det rydda området oppe på en av Berghallene (Steinhaugene) det vil bli satt opp trapp slik at alle vil kunne klare å komme opp dit. Dette for at en større gruppe kan sette seg ned på benker, det vil tilrettelegges for skole og undervisning.

Alle har da mulighet for å benytte området som turmål eller undervisning. Det vil også bli satt opp en fast bålplass / grillplass her oppe, slik at det er mulighet for litt mat og kos der også. Dette vil bli gjort i løpet av våren 2020 som en del av dugnadene.

Til nå har vi fått dekket noen av utgiftene med drivstoff til eget utstyr og litt mat fra Kongsberg Sølvverks venner, mens de fleste utgiftene har blitt dekket av de som har stilt opp til dugnad og har stilt opp med eget verktøy.

For å kunne drive dugnadene videre og være berettiget til å kunne søke midler, har vi startet egen forening for å gjennomføre og synkronisere frivillig arbeid for å ta vare på eller tilgjengeliggjøre Kongsbergs kulturarv.

Med dette starter vi å samle inn midler for å kjøpe inn nødvendig utstyr for å gjennomføre dugnadene og dekke nødvendige kostnader. I første omgang vil vi kjøpe inn et par ryddesager med nødvendig verneutstyr og senere vil vi søke om midler for å kunne kjøpe inn mer kostbart utstyr som fliskutter, motorsager osv.

Vi håper derfor at du har lyst å bli med på denne dugnaden ved å gi et bidrag for å få kjøpt inn nødvendig utstyr, slik at vi kan få igang en evigvarende dugnad for å ta vare på vår kulturarv. Selv om vi allerede har gjort ganske mye har vi kun fått sinket deler av forfallet av kulturarven vår. Vi vil nok ikke kunne stoppe alt forfallet, men vi skal gjøre så godt vi kan for å bidra positivt og forhåpentligvis starte å gjenoppbygge noe av forfallet en gang i fremtiden.

Tusen takk for at du tok deg bryet for å lese gjennom og støtte vår felles sak for Kongsbergs kulturarv.


med hilsen fra Geir og Tor Magnus.

Følg oss her:

- https://www.facebook.com/groups/Kongsberghjerte/


Informasjon i Brønnøysundregistrene:

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=923834567

For de av dere som har lyst til å lese og lære litt om området vi nå forsøker å verne mot mere forfall. Her har dere noen hendelser og årstall for hjulstuer og fundamenter vi rensker..

Anno 1782 den 22de augustji blev general dag befahring afholden udi hvilken var tilst.de etatz raad og berghaupmand Hiort, justitz raaderne Essendrop og Heltzen samt assessor Hofgaard, sølv-verkketz bergmestere Usler og Madelung, markkskeider Ziener, geschvornerne Falchenberg, Ziener, Haugen og Paal Andersen, bygm.ster Hansen, einfahrer Usler, hvorda blev taget udi betragtning de af reveer betienterne opgivne og forn.den anseede dels nye bygninger og deels reparationer paa dag bygninger ved

sølvverkets gruber og pukkværkker, og forefandt mand effterskrevne n.dvendig at opf.res og istandsettes, nemlig:

Til Fraulein Christiane grube a) klave renden til kehradt hiulstuen forn.diges af nye indrettet, da den forrige er aldeles af .lde forfalden, b) et nytt stakkværkk til skierpet i dagen og c) et sløb fra kehradt hiulet til det søndre skierp

Ao. 1785 den 16de aug. blev general dag befaring afholden udi hvilkken var n.rv.rende justitz raad Heltzen, bergmesterne Usler og Madelung, marscheider Ziener, geschvorner Ziener, P. Andersen, Ch. Usler og A. Usler, bygmester Hansen, samt ejnfarerne Michelsen og Warge, og tog man da I betragtning de bygninger, machiner og graver som efter reveer betienternes forestilling skulde v.re forn.den deels af nye at opbygge og deels at repareres, hvoreffter man fandt n.dvendig og blev enig udj at der i

Fraulein. Christiane grube, kehradt rahtstuen er meget brøstfaldig, og behøves af nye at opføres.

Ao 1786 den 22de Aug. blev general dag befaring afholdet

At kaet paa Fraleine. Christiane grube maatte af nye opbygges, da det forhen værende er aldeles for -Falden

KA Hus til Fraulein Christiane gruve, m. bygges nytt 1786

Kjerrat til Fraulein Christiane gruve, under bygging 1741

til Fraulein Christiane gruve, vannframf.ring til 1760

Kjerrat Hjulstue

til Engels Grüss gruve, m. nybygges 1787

til Fraulein Christiane gruve, taket er d.rlig 1783

til Fraulein Christiane gruve, forfallen, m. nybygges 1785

Klaverenne til Fraulein Christiane gruve, m. bygges ny, til kjerraten 1782

Kunst til Fraulein Christiane gruve 1726

til Fraulein Christiane gruve, nyanlegg til erstatning for gammel 1739

til Fraulein Christiane gruve, vannframf.ring til 1760

Renner

til Fraulein Christiane gruve, omlegging av 1738 7

til Fraulein Christiane gruve, m. utbedres med muring og rosensett

Behov for nytt vannhjul

for Fraulein Christiane gruve, behov for nytt 1738

for Fraulein Christiane gruve, behov for nytt 1738

Vannrenne til Fraulein Christiane gruve m.fl. nyanlegg av, er snart ferdig 1738

Vannr.r i Fraulein Christiane gruve, brukes til . f.re fram vann til; b.r utg. ved

nybygging

Fraulein Christiane gruve, renne, omlegging av 1738

vannhjulsdrevet maskineri, behov for nytt 1738

vannrør brukes til . føre fram vann til; b.r utg. ved nybygging 1738

vannrenne, nyanlegg av, er snart ferdig 1738

kunst, nyanlegg til erstatning for gammel 1739

kunst og kjerrat, under bygging 1741

vannhjulsdrevet maskineri snart ferdig 1742

klaverenne må bygges ny, til kjerraten 1782

kjerrat-hjulstue, taket er dårlig 1783

renner m. utbedres med muring og rosensett 1783

skeidehus, taket er dårlig 1783

kjerrat-hjulstue forfallen, m. nybygges 1785

ka, m. bygges nytt 1786

krutthus flyttes til Herzog Ulrichs gruve 1800

sakkerhus kan flyttes som skeidehus for Herzog Ulrich og

Geschworner gruver 1800

kunst til, ikke uttrykkelig nevnt 1726

kjerrat, vannframføring til 1760

kunst, vannframføring til 1760

beskrivelse av 1777

kjerrat, beskrivelse av 1798

Fraulein Christiane gruve, skjerp ved, stakkverk m. bygges nytt 1782

Fraulein Christiane gruve, s.ndre skjerp, slep fra kjerraten m. bygges 1782

Ka Hus til Engels Grüss gruve, m. nybygges 1787

Kjerrat til Engels Grüss gruve, st.r i dagen 1777

Kjerrat Hjulstue til Engels Grüss gruve, m. nybygges 1787

til Engels Grüss gruve, under bygging 1741

Stakkverk for Engels Grüss gruve, skjerp nr 1 p. s.ndre side, nytt m. bygges, for .

lette fordringen

Engels Grüss gruve kunst og kjerrat, m. ha ny, den gamle kunsten er forfallen 1740

kunst og kjerrat, under bygging 1741

ka må nybygges 1787

kjerrat-hjulstue må nybygges 1787

beskrivelse av 1777

kjerrat, st.r i dagen 1777

kunst, st.r i dagen 1777

Engels Grüss gruve, skjerp nr 1 p. søndre side, stakkverk, nytt m. bygges, for . lette

fordringen 1785

Salomon gruve stakkverk trengs, fra kjerraten 1780 31

drives smm. Fraulein Christiane gruve 1777 95

Gott allein die Ehre grube.

Opfordrings massine med 16 alen diameters vanhiul og 26 lagters dagf.lt til korben, derfra seilet gaar over ruller 23 lagter til gruben. Freulain Christian grube.

Opfordrings massin med 16 alen diameters vandhiul og korben paa same stock, derfra seilet gaar over ruller 23 lagter til gruben.

Gott allein die Ehre gruve, behov for nytt vannhjulsdrevet maskineri 1738

kunst, nyanlegg til erstatning for gammel 1739

kunst, m. bygges ny pga. stort vanntilsig 1740

den gamle kunsten er forfallen 1740

kunst og kjerrat under bygging 1741

vannhjulsdrevet maskineri snart ferdig 1742

sakkerhus m. bygges nytt, det gamle er r.tent 1786

kjerrat hugges opp til ved, da gruva er nedlagt 1803

kunst, vannframføring til 1760

kjerrat, vannframføring til 1760

beskrivelse av 1777

kjerrat, beskrivelse av 1798

Gott allein die Ehre gruve, 2. s.ndre skjerp ved, ka m. nybygges 1789

Opprettet av
Identifisert med BankID
Pengene utbetales til

Orgnr. 923 834 567

Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
QR-kode
Bygg inn
Tor Magnus Anfinsen er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser under!

Se spleiser vi heier på
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×