Vilkår for bruk

Sist endret 11. desember, 2020.

Velkommen til Spleis!

Spleis er en norsk folkefinansieringstjeneste som jobber for å gjøre det lekende lett å samle inn penger til gode idéer og fine formål. Vårt mål er å lage den beste og enkleste tjenesten for deg som ønsker å samle inn penger til et bestemt formål.

Tjenesten er levert av SpareBank 1 Spleis AS, og er åpen for alle - uavhengig av hvilken bank du er kunde i. Spleis er en tjeneste for folkefinansiering ved donasjon og er ikke tilgjengelig for bruk ved investerings- eller låneformidlingsfinansiering.

Selv om vi jobber for å være så enkle som mulig, så trenger vi «vilkår for bruk». Vi vet det kan være kjedelig, men vilkår er viktig. Som en del av vilkårene er også informasjon om hvordan vi bruker cookies og ivaretar ditt personvern. Vi anbefaler deg derfor å lese dette, slik at du forstår hva det innebærer for deg som er giver og deg som er innsamler.

Godkjenning av vilkår

Når du tar i bruk tjenestene våre som giver eller innsamler innebærer det at du godkjenner disse vilkårene, som er avtalen mellom deg og oss. Vilkårene og informasjon om cookies og personvern, er alltid tilgjengelige for deg som en lenke nederst på våre nettsider, i tillegg til på steder hvor det er særlig relevant.

Priser

Se priser for våre tjenester

Mottaker må ha norsk bankkonto

For å få utbetalt pengene fra en innsamling må mottaker ha konto i norsk bank. Vi kan med andre ord ikke utbetale penger til kontoer i utenlandske banker.

Før vi utbetaler det innsamlede beløp til oppgitt norsk bankkonto, vil vi gjennomføre en identitetskontroll av innsamler og/eller mottaker. Renter på innsamlede midler tilfaller Spleis fra innbetalingen skjer og frem til de innsamlede midler utbetales til mottaker, eller de blir tilbakebetalt til giver.

Mottaker er ansvarlig for å oppgi kontonummer for utbetaling av det innsamlede beløp på spleisen. Mottaker eller organisasjon må eie kontoen som pengene utbetales til. Dersom gyldig kontonummer ikke er lagt inn av innsamler innen 90 dager etter at innsamlingen er avsluttet, har Spleis rett til å tilbakebetale til giverne innsamlet beløp. Spleis vil i slike tilfeller forsøke å oppnå kontakt med innsamler, før tilbakebetaling, på kontaktinformasjonen innsamler har registrert i tjenesten (e-post og telefonnummer).

Du må være fylt 15 år for å kunne samle inn penger

Du må være fylt 15 år for å kunne bruke våre tjenester til å arrangere innsamling av penger til et bestemt formål. Det er altså en aldersgrense for å opprette en Spleis.

Merk! Det er ikke aldersgrense for å gi penger til en innsamling, men vi ønsker å minne deg som bruker tjenesten om at Markedsføringsloven regulerer markedsaktiviteter og at det er krav om særlig aktsomhet ved markedsføring rettet mot barn.

Tilbakebetaling

Det finnes to ulike løsninger for innsamlinger hvor man ønsker å samle inn et bestemt beløp; «Fleksibelt målbeløp» og «Alt eller ingenting».

Ved «Fleksibelt målbeløp» vil pengene utbetales til mottaker enten målet oppnås eller ikke.

Ved «Alt eller ingenting» er vilkåret at målbeløpet må nås innen fastsatt innsamlingsperiode for at pengene skal utbetales. Dersom målet ikke nås innen tidsfristen vil pengene tilbakebetales til hver enkelt giver, tilsvarende innbetalt sum. 

Tilbakebetaling til givere vil også bli gjennomført i tilfeller hvor innsamler eller innsamlingen er i strid med vilkårene for tjenesten, eller om det oppstår uklarhet om hvem som er rettmessig ansvarlig for eller mottaker av en innsamling.

Misbruk, lovbrudd og bruk av Spleis som ikke er tillatt

Misbruk av Spleis og bruk av tjenesten i strid med vilkårene eller til formål som bryter Norges lover er ikke tillatt.

Vi ønsker at tjenesten skal brukes til gode og reelle formål, hvor man hverken skader eller sårer andre. Videre ønsker vi ikke at tjenesten blir brukt på en slik måte at den krenker andres rettigheter. Vi forbeholder oss derfor retten til å stenge tilgangen til tjenesten for brukere eller avslutte innsamlinger som bryter med dette. Tilsvarende gjelder dersom tjenesten brukes på en måte som vi vurderer som ulovlig, etisk uakseptabel eller som er egnet til å skade vår merkevare eller vårt renommé. Dette kan skje uten forvarsel, men vi vil naturligvis varsle deg om dette så snart det er praktisk mulig. Mislighold på dette området er å anse som vesentlig og gir oss rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

På denne bakgrunn vil det være noen begrensninger med hensyn til hvilke typer innsamlinger det er tillatt å benytte tjenesten for. Noen eksempler på det er:

  • Tjenesten kan ikke benyttes til ulike former for pengespill.

  • Tjenesten kan ikke benyttes til å avholde lotteri  – også smålotteri – uten tillatelse fra Lotteritilsynet. En spleis kan derfor ikke omfatte lodd/trekning av gevinster til givere som bidrar til en innsamling, med mindre gevinsten er av ubetydelig økonomisk verdi (eksempelvis, en t-skjorte, en plakat eller lignende). For mer informasjon, se Lotteritilsynets nettsider.

  • Tjenesten kan ikke benyttes i forbindelse med aksje-/verdipapirhandel.

  • Tjenesten kan ikke benyttes til innsamlinger knyttet til rasisme og hatefulle ytringer.

  • Tjenesten kan ikke benyttes til innsamlinger til finansiering av ilagte bøter.

  • Tjenesten kan ikke benyttes til innsamlinger i barnefordelingssaker eller andre typer tvistesaker som omfatter eksponering av barns personopplysninger og retten til privatliv. 

  • Tjenesten kan ikke benyttes til innsamlinger knyttet til rusmidler.

Til de mer teknisk anlagte: Det er ikke tillatt å skaffe seg tilgang til tjenestene ved bruk av andre metoder enn det brukergrensesnittet legger opp til. Det er heller ikke lov å forstyrre tjenestene utover hva som kan betraktes som normal bruk.

Formålet må være reelt og informasjon korrekt

Vi i Spleis tror på redelighet og sannferdighet. Vi holder ikke ting skjult og vi gir ikke villedende informasjon. Vi stiller samme krav til deg som bruker. Vi forutsetter at informasjonen du oppgir er korrekt, at formålet du samler inn penger til er reelt og at pengene etter utbetaling utelukkende blir brukt til det formålet de er innsamlet til. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere og/eller avslutte innsamlinger som bryter, eller vi mistenker kan bryte, med disse kravene eller vilkårene for øvrig.

Tjenesten er personlig og du er selv ansvarlig for innholdet

Tjenesten er personlig og kan ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den som registrert som bruker.

Spleis er ikke ansvarlig for innhold som brukes for å beskrive en innsamling. Med andre ord, det er du som bruker som er ansvarlig for innholdet du legger inn på innsamlingssiden din. I den forbindelse ønsker vi å minne deg om at åndsverkloven regulerer bruk og publisering av innhold som er fremstilt av andre enn deg selv.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere om innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene våre. Vi forbeholder oss også retten til å modifisere, fjerne eller nekte å vise innhold i tilfeller hvor vi mener innholdet oppleves som støtende, om det bryter med våre vilkår, gjeldende lovverk, eller om innsamlingen på andre måter er upassende. I slike tilfeller lover vi å sende deg en e-post på adressen du har registrert, så snart det er praktisk mulig.

Som bruker er du selv ansvarlig for bruk og aktivitet knyttet til innsamlingsaksjonene som arrangeres. Likeledes er du ansvarlig for å opptre aktsomt og redusere risikoen for misbruk gjennom å holde informasjon om passordet du bruker på tjenesten utilgjengelig for andre.

Rapportering til skattemyndigheter

Spleis kan i noen tilfeller være behjelpelig med rapportering med hensyn på fradragsberettigede gaver for giver. Hvis du ønsker dette til din organisasjon, ta kontakt med oss på hei@spleis.no.

Som innsamler er du selv ansvarlig for eventuell skatteplikt på pengene du samler inn. På generell basis kan man si at innsamlinger til skattepliktige virksomheter er skattepliktige, mens innsamlinger til hobbyer og veldedige formål er skattefrie. Dette som utgangspunkt, altså. Du finner mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider.

Innsamler er selv ansvarlig for å vurdere eventuell merverdiavgiftsplikt og innbetale avgift til myndighetene dersom innsamlingen innebærer at giver mottar en gjenytelse som utløser avgiftsplikt. Merverdiavgiftsplikt utløses når det skjer en omsetning av varer eller tjenester etter merverdiavgiftsloven § 3-1. Rene gaveoverføringer anses ikke som omsetning etter merverdiavgiftsloven. Dette finner du mer informasjon om på Skatteetatens nettsider.

Vilkårene kan endres

Vi jobber med å videreutvikle Spleis og det gjør at også vilkårene kan bli endret over tid. Vi lover å holde deg oppdatert dersom vi endrer vilkårene for bruk. Den til enhver tid gjeldende versjon av vilkårene er tilgjengelige på vår nettside og vil gjelde for alle pågående og nye innsamlinger.

Ved godkjenning av vilkårene akseptere du at varsler om vilkårsendringer og alle andre meldinger gis ved elektronisk kommunikasjon til deg på oppgitt kontaktinformasjon. Bruker av tjenesten plikter å holde sin kontaktinformasjon oppdatert.

Informasjon til givere

Å gi sin støtte til noen som trenger penger til å realisere en idé, et prosjekt eller et bestemt formål er en god ting. Men å gi penger er selvfølgelig frivillig: Du bestemmer selv hvilke formål du ønsker å støtte og hvor mye du eventuelt gir. For mottakerne er det litt «alle monner drar»-tanken som gjelder. Mange små bidrag kan realisere store drømmer. Vi tilrettelegger for dette gjennom vår tjeneste, men vi kan ikke garantere eller ta ansvaret for at mottaker realiserer formålet med innsamlingen.

Du kan i dag gi penger på tre måter: Vipps, bankkort eller faktura. Du velger selv. Hvis innsamlingen har et bestemt målbeløp som må oppnås, og dette ikke oppnås innen tidsfristen, vil du få refundert beløpet du har betalt inn.

Som giver kan du velge om du ønsker å være anonym overfor innsamler, med mindre innsamler har valgt å ikke akseptere anonyme donasjoner. Det vil i så fall komme tydelig fram ved innbetaling. Vi ber deg uansett oppgi e-postadressen din slik at vi kan informere deg om status på innsamlingen. Vi bruker aldri denne informasjonen til annet enn å kontakte deg direkte. Kortnummer håndteres på en sikker måte av våre partnere på betaling, Vipps og Stripe.

Dersom du har gitt til en organisasjon som tilbyr skattefradrag via Spleis, kan du som giver velge å oppgi kontaktinformasjon slik at organisasjonen kan rapportere fradragsberettiget gave. Kontaktinformasjonen din vil ikke bli brukt til noe annet, med mindre du samtykker til det.

Innsamlinger til organisasjoner

Dersom du starter en innsamling for en valgt organisasjon, kan ditt navn og din e-postadresse bli formidlet til valgte organisasjon, slik at organisasjonen kan kontakte deg ved behov.

Om vårt ansvar

Vi i Spleis jobber hardt for å lage en enkel og god tjeneste for deg. Vi kan imidlertid ikke garantere at du når det målet du har satt deg for en innsamling du arrangerer. Vi kan heller ikke garantere at tjenesten til enhver tid er feilfri og at det ikke kan forekomme tilfeller der tjenesten i perioder ikke er tilgjengelig for deg

Vårt ansvar er begrenset til at vi dekker eventuelle direkte tap du måtte få ved bruk av tjenesten og som er en følge av at vi har opptrådt uaktsomt. Dette omfatter både innsamler, noen en innsamling er på vegne av, givere og eventuelle andre som gjennom en innsamling mener at de har hatt et økonomisk tap. Ansvaret vårt omfatter ikke indirekte tap og er begrenset til maksimalt NOK 2 000,-.

Erstatningsansvaret betinger at du ikke har brukt tjenesten på en måte som bryter med vilkårene våre og omfatter ikke forhold som knytter seg til innhold brukt i innsamlingen eller krav fra tredjeparter i forbindelse med eventuell krenking av deres rettigheter. Det er den som starter en innsamling som er ansvarlig overfor giver med tanke på bruken av innsamlede midler og eventuelt andre forpliktelser. Dersom pengene samles inn på vegne av noen andre er innsamler ansvarlig for å oppfylle disse forpliktelsene. Spleis har ikke ansvar overfor givere som har deltatt i innsamlingen.

Alle forhold relatert til tjenesten reguleres av norsk rett, med Oslo tingrett som verneting.

**

Vel, det var alt. Vi håper ikke det skremte deg. Vilkårene er skrevet slik for å gjøre det ryddig for alle parter. Om du har spørsmål, send oss gjerne en mail på hei@spleis.no.

Hilsen Spleis-teamet

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×