LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.

Vilkår for bruk

Sist endret: 29. april 2024

Om tjenesten

Spleis er en norsk folkefinansieringstjeneste som jobber for å gjøre det lekende lett å samle inn penger til gode idéer og konkrete formål som fremmer vekst og verdiskaping i lokalsamfunnet.

Det kan være til en klubb, et lag, en forening, humanitær organisasjon eller en nystartet bedrift. Viktige samfunnsoppgaver kan bli løst gjennom folks engasjement på Spleis. Spleis kan også brukes til innsamlinger for privatpersoner. Dette kan eksempelvis dreie seg om et jubileum eller en livsviktig behandling som krever økonomisk bistand.

Tjenesten er levert av SpareBank 1 Spleis AS, og er åpen for alle - uavhengig av hvilken bank du er kunde i. Spleis er en tjeneste for folkefinansiering ved donasjon og er ikke tilgjengelig for bruk ved investerings- eller låneformidlingsfinansiering.

Som en tilleggstjeneste tilbyr vi en digital dugnadstjeneste hvor innsamler (dugnadsansvarlig) gjennom Spleis selger fysiske produkter eller digitale skrapelodd til sluttkunde. Mer informasjon om denne tjenesten får du gjennom tilleggsvilkårene for digital dugnad.

Spleis tilbyr også en tjeneste til organisasjoner som er mottaker for en innsamling, der Spleis ber om aktivt samtykke fra givere om å dele giverdata med mottakerorganisasjonen for å innrapportere gaver til skatteetaten samt motta oppdateringer og informasjon fra organisasjonen. Det vises til egne vilkår for giverdata – personopplysninger.

I samarbeid med SpareBank 1 – bankene tilbyr også Spleis tilleggstjenesten "Fond i gave". Løsningen gjør det mulig å samle inn penger fra for eksempel familie og venner, som brukes til å kjøpe verdipapirfond med sikte på langsiktig sparing, typisk til barn. Mer informasjon om denne tjenesten får du gjennom tilleggsvilkårene for fond i gave.

Godkjenning av vilkår

Når du tar i bruk våre tjenester både som giver og som innsamler innebærer det at du godkjenner våre vilkår som bruker av Spleis. Når innsamler samler inn penger til en annen mottaker enn seg selv, må også mottaker godta våre vilkår. Vilkårene vil gjelde tilsvarende for mottaker som for innsamler i den utstrekning det er relevant. Vilkårene gjelder som en avtale mellom deg og Spleis. Vilkårene samt informasjon om cookies og personvern er alltid tilgjengelige for deg som en lenke nederst på våre nettsider, eller på steder hvor det er særlig relevant på nettsiden spleis.no.

Priser

Prisene for våre tjenester finner du på spleis.no/pris

Hvem kan være innsamler og mottaker?

Privatpersoner må være fylt 15 år for å kunne bruke Spleis til å samle inn penger til seg selv eller en annen privatperson. Dersom innsamlingen skjer til en organisasjon, kan innsamler være under 15 år.

Merk: Det er ikke aldersgrense for å gi penger til en innsamling, men vi ønsker å minne deg som bruker tjenesten om at Markedsføringsloven regulerer markedsaktiviteter og at det er krav om særlig aktsomhet ved markedsføring rettet mot barn.

Dersom innsamlingen skjer på vegne av en annen mottaker enn innsamler, må mottakeren legge inn kontonummer for utbetaling og legitimere seg med BankID. Dersom mottaker ikke utfører dette, vil innsamlet beløp utbetales til innsamler, forutsatt at innsamler bekrefter at spleisens formål blir oppfylt.

Organisasjoner kan også starte innsamlinger hvor innsamlet beløp går til egen organisasjon.

Mottaker må ha norsk bankkonto

For å få utbetalt pengene fra en innsamling må mottaker ha konto i norsk bank. Vi utbetaler ikke penger til kontoer i utenlandske banker.

Den som skal motta innsamlede midler må legitimere seg med BankID, senest på det tidspunktet kontonummer oppgis. Spleis vil deretter gjennomføre en kontroll for å verifisere at kontonummeret tilhører mottaker. Dette må være gjennomført før vi kan utbetale det innsamlede beløpet. Renter på innsamlede midler tilfaller Spleis fra innbetalingen er gjennomført og frem til de innsamlede midlene utbetales til mottaker, eller de blir tilbakebetalt til giver.

Mottakeren er ansvarlig for å oppgi kontonummer for utbetaling av det innsamlede beløpet til Spleis. Mottaker eller organisasjon må eie kontoen som pengene utbetales til. Dersom gyldig kontonummer ikke er lagt inn av mottaker innen 90 dager etter at innsamlingen er avsluttet, har Spleis rett til å betale tilbake det innsamlede beløpet til giverne. Spleis vil i slike tilfeller forsøke å oppnå kontakt med innsamler, før tilbakebetaling og dette vil foregå via den kontaktinformasjonen som innsamler har registrert i tjenesten (e-post og telefonnummer).

Innsamlinger til organisasjoner

Dersom du starter en innsamling for en valgt organisasjon, kan ditt navn og din e- postadresse bli formidlet til den valgte organisasjonen, slik at organisasjonen kan kontakte deg ved behov i forbindelse med innsamlingen.

Formålet må være reelt og informasjon korrekt

Redelighet og sannferdighet legges til grunn for tjenesten. Vi holder ikke ting skjult og vi gir ikke villedende informasjon. Vi stiller samme krav til deg som bruker.

Vi forutsetter at informasjonen du oppgir er korrekt, at formålet du samler inn penger til er reelt og at pengene etter utbetaling utelukkende blir brukt til det formålet de er innsamlet til.

Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere og/eller avslutte innsamlinger som bryter, eller vi mistenker kan bryte, med disse kravene eller vilkårene for øvrig.

Tjenesten er personlig og du er selv ansvarlig for innholdet

Tjenesten er personlig og kan ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den som registrert som bruker. Spleis er ikke ansvarlig for innhold som brukes for å beskrive en innsamling. Med andre ord; det er du som bruker som er ansvarlig for innholdet du legger inn på innsamlingssiden din. I den forbindelse ønsker vi å minne deg om at åndsverkloven regulerer bruk og publisering av innhold som er fremstilt av andre enn deg selv.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere om innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene våre. Vi forbeholder oss også retten til å modifisere, fjerne eller nekte å vise innhold i tilfeller hvor vi mener innholdet oppleves som støtende, om det bryter med våre vilkår, gjeldende lovverk, eller om innsamlingen på andre måter er upassende. I slike tilfeller sender vi deg en e-post på adressen du har registrert, så snart det er praktisk mulig.

Som bruker er du selv ansvarlig for bruk og aktivitet knyttet til innsamlingsaksjonene som arrangeres. Likeledes er du ansvarlig for å opptre aktsomt og redusere risikoen for misbruk gjennom å holde informasjon om passordet du bruker på tjenesten utilgjengelig for andre.

Tilbakebetaling

Som en standard, opprettes alle nye spleiser med fleksibelt målbeløp. Det vil si at man får utbetalt det innsamlede beløpet uansett om målet nås eller ei. I tilfeller hvor det er uklart om prosjektet kan eller skal gjennomføres, kan man henvende seg til Spleis, som kan sette utbetalingen midlertidig på vent, frem til det blir avklart om pengene skal utbetales eller refunderes til giverne. Merk at en beslutning på dette må tas innen 8 mnd. fra spleisen ble startet.

I tilfeller der innsamlingens opprinnelige formål ikke lenger kan gjennomføres og innsamler/mottaker ønsker at midlene skal gå videre til tilsvarende eller annet formål (ved dødsfall o.l.), vil det kunne åpnes for selvbetjent refusjon til giverne som ønsker bidragene sine refundert. Dette vil kun være mulig før innsamlingen er utbetalt. Det vil da bli satt en rimelig frist, og giverne mottar e-post med informasjon om hvordan de kan få pengene sine tilbakebetalt, før resterende blir utbetalt til innsamlingens mottaker.

Tilbakebetaling til givere vil også bli gjennomført i tilfeller hvor innsamlingen er i strid med vilkårene for tjenesten, eller om det oppstår uklarhet om hvem som er rettmessig ansvarlig for en innsamling eller mottaker av en innsamling.

Misbruk, lovbrudd og bruk av Spleis som ikke er tillatt

Misbruk av Spleis og bruk av tjenesten i strid med vilkårene eller til formål som bryter Norges lover er ikke tillatt.

Spleis skal brukes til reelle formål og skal ikke bidra til å skade eller krenke andres rettigheter.

På denne bakgrunn vil det være noen begrensninger med hensyn til hvilke typer innsamlinger det er tillatt å benytte tjenesten for. Noen eksempler på hva Spleis ikke kan brukes til er:

 • Innsamling knyttet til diskriminerende og/eller hatefulle ytringer.

 • Innsamlinger som setter personer, som kan identifiseres, i en uønsket situasjon og/eller som kan være til skade for dem og/eller pårørende, fordi det er lagt ut opplysninger om dem på vår plattform.

 • Innsamling til bøter, gebyrer eller andre former for sanksjoner, eksempelvis fartsbøter, parkeringsbøter og gebyr for manglende billett på offentlig transport.

 • Å avholde ulike former for pengespill eller lotteri uten tillatelse fra Lotteritilsynet.

 • En spleis kan ikke omfatte lodd/trekning av gevinster til givere som bidrar til en innsamling, med mindre gevinsten er av ubetydelig økonomisk verdi (eksempelvis en t-skjorte, en plakat eller lignende). Vårt produkt «digitale skrapelodd» tilfredsstiller disse kravene og er derfor tillatt på Spleis. For mer informasjon, se Lotteritilsynets nettsider.

 • Innsamling til barnefordelingssaker eller andre typer tvistesaker som omfatter eksponering av barns personopplysninger og retten til privatliv.

 • Eksponering av barn i en sammenheng der barnas rettigheter krenkes. Barn har krav på særlig beskyttelse etter personvernreglene og vi ber deg derfor være varsom med hvilket innhold som deles på Spleis. Se Datatilsynet for mer informasjon om samtykke og bildebruk av barn.

 • Innsamling relatert til sex, pornografisk innhold og/eller seksuelle tjenester.

 • I krig/konflikter tillates ikke innsamlinger som støtter en stridende part direkte, uavhengig av konflikt. Spleis tillater imidlertid innsamlinger til humanitære formål, som med fredelige virkemidler hjelper mennesker som er rammet av krig/konflikter.

 • Innsamling til våpen som har til hensikt å skade andre.

 • Aksje-/verdipapirhandel. Tjenesten fond i gave er imidlertid tillatt, ettersom formålet med innsamlingen er å kjøpe verdipapirfond for innbetalt beløp, etter at pengene er utbetalt fra Spleis. Se tilleggsvilkårene for fond i gave.

 • Innsamling til tobakk, alkohol eller andre rusmidler.

Mislighold på dette området er å anse som vesentlig og gir oss rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Nedstenging kan skje uten forvarsel, men innsamler vil bli varslet så snart det er praktisk mulig.

Vår rett til å bestemme hvilke typer innsamlinger som aksepteres er uavhengig av om formålet det samles inn til er å anse som lovlig. Vi står fritt til å begrense tilgangen til tjenesten. Dette ut fra et forretningsmessig ønske om blant annet å ivareta vårt renommé.

Det er ikke tillatt å skaffe seg tilgang til tjenestene ved bruk av andre metoder enn det brukergrensesnittet legger opp til. Det er heller ikke lov å forstyrre tjenestene utover hva som kan betraktes som normal bruk.

Varsel om brudd på vilkår

Du kan enkelt varsle Spleis om en innsamling du mener bryter med våre vilkår. Det gjør du med linken «Rapporter den til oss» nederst på den aktuelle spleisen. Merk at vi trenger informasjon og dokumentasjon (bevis) som understøtter ditt varsel, for å kunne vurdere dette. Ved mistanke om svindel, anbefaler vi at du anmelder dette til Politiet og at du sender oss en kopi av bekreftelsen på anmeldelsen.

Innsamlers ansvar eventuell skatt- og merverdiavgiftsplikt

Som mottaker av en innsamling er du selv ansvarlig for eventuell skatteplikt på pengene du mottar fra en innsamling. På generell basis kan man si at innsamlinger til skattepliktige virksomheter er skattepliktige, mens innsamlinger til hobbyer og veldedige formål er skattefrie. Du finner mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider.

Mottaker er selv ansvarlig for å vurdere eventuell merverdiavgiftsplikt og innbetale avgift til myndighetene, herunder utsendelse av salgsdokumentasjon til sluttkunde. dersom innsamlingen innebærer at giver mottar en gjenytelse som utløser avgiftsplikt.

Merverdiavgiftsplikt utløses når det skjer en omsetning av varer eller tjenester etter merverdiavgiftsloven § 3-1. Rene gaveoverføringer anses ikke som omsetning etter merverdiavgiftsloven. Dette finner du mer informasjon om på Skatteetatens nettsider.

Tjenesten og vilkårene kan endres

Spleis videreutvikles kontinuerlig noe som vil medføre endringer i tjenesten og i vilkårene. Den til enhver tid gjeldende versjon av vilkårene er tilgjengelig på vår nettside og vil gjelde for alle aktive og nye innsamlinger. Dersom Spleis ønsker å endre vilkårene for aktive spleiser, vil vi gi deg 30 dagers varsel før endringen trer i kraft.

Ved å godkjenne vilkårene aksepterer du at all informasjon og alle varsler fra Spleis gis ved elektronisk kommunikasjon til deg på oppgitt kontaktinformasjon. Bruker av tjenesten plikter å holde sin kontaktinformasjon oppdatert.

Informasjon til givere

Å gi sin støtte til noen som trenger penger til å realisere en idé, et prosjekt eller et bestemt formål er en god ting. Men å gi penger er selvfølgelig frivillig. Du bestemmer selv hvilke formål du ønsker å støtte og hvor mye du eventuelt gir.

Det forventes at du setter deg godt inn i saken du ønsker å støtte og at du er klar over at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet som publiseres på spleisen. Innholdet på en spleis er ikke en uttømmende beskrivelse av saken, den er i mange tilfeller fremstilt fra innsamlers ståsted og derfor kan oppfattes som subjektiv. Spesielt gjelder dette i saker der det foreligger en konflikt.

Ved innsamlinger er det litt «alle monner drar»-tanken som gjelder. Mange små bidrag kan realisere store drømmer. Vi tilrettelegger for dette gjennom vår tjeneste, men vi kan ikke garantere eller ta ansvaret for at mottaker realiserer formålet med innsamlingen.

Privatpersoner kan gi penger ved bruk av Vipps eller bankkort. Organisasjoner kan også velge å gi ved å betale faktura.

Som giver kan du velge om du ønsker å være anonym overfor innsamler. Vi ber deg uansett oppgi e-postadressen din slik at vi kan informere deg om status på innsamlingen. Vi bruker aldri denne informasjonen til annet enn å kontakte deg direkte. Kortnummer håndteres på en sikker måte av våre partnere på betaling, Vipps og Stripe.

Dersom du har gitt til en organisasjon som tilbyr skatterapportering av gaver, kan du som giver velge å samtykke til at Spleis innhenter og lagrer de nødvendige skatteopplysninger om deg. Vi vil så overføre opplysningene til organisasjonen som sørger for å rapportere fradragsberettiget gave. Du vil også få anledning til å samtykke til å bli kontaktet av organisasjonen du har gitt til.

Ønsker du å gi et fast månedlig beløp til en organisasjon på Spleis, kan du sette opp en fast betaling med Vipps. Beløpet du ønsker å gi månedlig er valgfritt og frivillig, og betalingene starter når organisasjonen godtar faste givere. Det vil si at dersom betalingen ikke kan gjennomføres til avtalt dato en måned, vil det aktuelle beløpet utelates og må ikke betales i ettertid. Fremtidige faste betalinger kan når som helst avsluttes fra Vipps eller Spleis. Allerede innbetalte beløp kan ikke refunderes.

Om vårt ansvar

Vi i Spleis jobber for å lage en enkel og god tjeneste for brukerne. Vi kan imidlertid ikke garantere at du når det målet du har satt deg for en innsamling du arrangerer. Vi kan heller ikke garantere at tjenesten til enhver tid er feilfri og at det ikke kan forekomme tilfeller der tjenesten i perioder ikke er tilgjengelig for deg.

Vårt ansvar er begrenset til å dekke eventuelle direkte tap du måtte få ved bruk av tjenesten og som er en følge av at vi har opptrådt uaktsomt. Dette omfatter både innsamler, noen en innsamling er på vegne av, givere og eventuelle andre som gjennom en innsamling mener at de har hatt et økonomisk tap. Ansvaret vårt omfatter ikke indirekte tap og er begrenset til maksimalt 2 000 kroner.

Erstatningsansvaret betinger at du ikke har brukt tjenesten på en måte som bryter med vilkårene våre og omfatter ikke forhold som knytter seg til innhold brukt i innsamlingen eller krav fra tredjeparter i forbindelse med eventuell krenking av deres rettigheter. Det er innsamler/mottaker som er ansvarlig overfor giver med tanke på bruken av innsamlede midler og eventuelt andre forpliktelser. Dersom pengene samles inn på vegne av noen andre, er mottaker ansvarlig for å oppfylle disse forpliktelsene. Spleis har ikke ansvar overfor givere som har deltatt i innsamlingen.

Dersom én part er av den oppfatning at den annen part misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, skal parten skriftlig reklamere på forholdet til den annen part innen rimelig tid.

Partene og deres representanter har taushetsplikt om konfidensiell informasjon vedrørende den annen part og dennes kunder, som disse blir kjent med som følge at tjenesten tas i bruk. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør, uansett opphørsgrunn.

Alle forhold relatert til tjenesten reguleres av norsk rett, med Oslo tingrett som verneting.

**

Om du har spørsmål, send oss gjerne en mail på hei@spleis.no.

Hilsen Spleis-teamet

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

 1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
 2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
 3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×